Contoh Teks Pranatacara

Pembawa acara atau dalam bahasa Jawa disebut dengan pranatacara atau pranotocoro adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur jalannya sebuah acara.

Dalam hal ini, acara yang dipandu dapat bersifat formal maupun informal, seperti: acara pernikahan, perayaan ulang tahun, perpisahan sekolah, dan acara-acara lainnya.

Bagi kamu yang saat ini membutuhkan contoh teks pranatacara, berikut ini ada beberapa contohnya yang siap digunakan sebagai panduan untuk berlatih menjadi seorang pranatacara.

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa

Seorang pembawa acara dalam sebuah kegiatan

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kepareng dhumateng Bapak Kepala SMA (…..) ingkang dahat kinabekten. Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan. Para siswa kelas X, XI saha XII ingkang kula tresnani.

Sumangga ingkang kapisan kula lan panjenengan sedaya tansah manungku puji miwah puji syukur dhumateng Allah SWT awit sampun maringaken berkah pengestu dhumateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saged kempal manunggal wonten ing papan menika.

Salajengipun kepareng kula ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang bade kito lampahi:

 1. Purwaka
 2. Atur Pambagyaharja
 3. Atur Pangandikan saking Ketua Osis
 4. Atur Pangandikan saking Kepala Sekolah
 5. Dhahar sesarengan
 6. Ndonga sesarengan
 7. Wasana

Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan, salajengipun kesekecakaken lenggah dumugi paripurnaning adicara.

Ingkang kapisan, mangga kita panjenengan sedaya purwakani adicara menika dening waosan basmalah. Kula ndherekaken. Matur nuwun, dhumateng panjenengan sedaya amargi sampin kersa purwakani adicara menika dening waosan basmalah.

Salajengipun atur pambagyaharja saking Kasiswaan Bapak Bambang Utoro. Bapak Bambang Utoro kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Bambang Utoro ingkang sampun kersa atur pambagyaharja.

Salajengipun, atur pangandikan saking Kang Mas (…..) minangka Ketua Osis. Kang Mas (…..) kula sumanggakaken. Matur nuwun dening Kang Mas (…..) ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.

Salajengipun, atur pangandikan saking Bapak Joko minangka Kepala Sekolah. Bapak Joko kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Joko ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.

Salajengipun, mangga panjenengan sedaya dhahar wonten Aula SMA (…..)

Salajengipun, mangga kita lan panjenengan sedaya ndonga sesarengan ingkang badhe dipundhereaken dening Bapak Sumarsono. Bapak Sumarsono, kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Sumarsono, amargi sampun ndherekaken ndonga sesarengan menika.

Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana. Kula minangka pranatcara nyuwun agunging pangapunten dhumateng panjenengan sedaya menawi kula kathah kalepatan.

Sumangga kita pungkasi adicara menika dening waosan hamdallah. Kula ndherekaken. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Contoh Teks Pranatacara Perpisahan Sekolah Singkat

Perayaan acara perpisahan sekolah

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Bapak Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates ingkang kinurmatan. Bapak/Ibu guru saha Karyawan/ Karyawati ingkang kula urmati. Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, ingkah sampung kepareng paring kanugrahan lan kasarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saget makempal wonten ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan aducara, inggih menika:

 1. Atur pembuka
 2. Atur pangandikan saking ketua panitia
 3. Pentas seni kelas X lan kelas XI
 4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII
 5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates
 6. Panutup

Adicara kaping setunggal inggih menika pembuka,
monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmallah sesarengan. Matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur suwun

Adicara ingkang kaping tiga inggih menika pentas seni karawitan saking kelas X lan kelas XI, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggakeun. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates. Dhumateng Bapak Kepala Sekolah, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkah kaping enem inggih menika panutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waosan hamdallah sesarengan. Alhamdulillahirobilngalamin. Matur suwun.

Para rawuh ingkang kinurmatan kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dhumateng para rawuh sedaya mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Jenang sela wader kali sesondheran, apuranta menawi wonten lepat kula. Pungkasaning atur.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Ulang Tahun

Perayaan ulang tahun anak perempuan

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dumateng bapk shohibul hajjah ingkang kulo hurmati lan kulo mulyaaken…
Dumateng adek dayat ingkang sak meniko ulang tahun ingkang berbahagia. Lan dumateng adek-adek ingkang berbahagia.

Ingkang awal, monggoh kito sami muji syukur dumateng Allah SWT. Keranten kelawan rahmatim kito saget hadir ing ndalem acara ulang tahun ipun adek dayat kanthi keadaan sehat.

Kaping kalih, mugi-mugi sholawat lan salam tetep katur konjuk dumateng kanjeng nabi Muhammad SAW. Keranten beliau meniko contoh ingkang sae kangge kito sedoyo.

Kaping tigo, kulo ten mriki selaku pembawa acara utawi pranatacara ing ndalem acara ulang tahun meniko. Mbonten perlu anggenipun kulo matur.

Monggoh acara ulang tahun ing ndalem acara enjing meniko kito buka kelawan bacaan surat fatihah. Kelawan harapan mugi-mugi acara milai awal ngantos akhir saget berjalan kelawan lancar. Aamiin.

Al-Fatihah…

Kangge acara selajingipun inggih meniko sambutan lan do’a bersama. Ing ndalem hal meniko badhe dipun sampeaken kalian Kiai Sudayat saking Kesemen, Ngoro.

Ananing sak derengipun Kiai Sudayat meniko paring sambutan ing ndalem acara ulang tahun meniko. Kulo selaku pembawa acara mulai awal ngantos akhir mbok menawi wonten salah kata atawi perilaku, kulo nyuwun pangapunten sak katah-katahipun.

Saking kulo pribadi, cekap semanten. Kulo akhiri. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Sekolah

Peringatan HUT kemerdekaan RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kawula nuwun, ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, saha para guru ingkang kula hormati, ugi dumatheng para siswa, mudha-mudhi ingkang kula tresnani. Keparengan ing mriki kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sami, minangka ketua panitya pengetan tanggap warsa Kamardikan RI, ingkang kaping 76 surya kaping 17 Agustus 2021.

Ingkang sepisan, kula mocapken puji syukur wonten in ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Murbeng Agesang, dene panjenenganipun sampun kersa paringh kaanugrahan dumatheng kita sadaya Bangsa Indonesia, kathanda ing dalu punika, kita sampun dipun keparengaken makempal kanthi wilujeng ing papan punika, saperlu sami lenggah tirakatan ing malem 17 Agustus punika.

Kaping kalihipun, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, awit sadaya warga SMK sampun sami kepareng paring pambiyantu punapa kemawon datheng panitya, murih saged ipun kaleksanaan mahargya pengetan dinten Kamardikan RI ingkang kaping 76 surya kaping 17 Agustus 2021.

Susunan caranipun inggih punika:

 1. Pambuka
 2. Nembang Sesarengan tembang “Hari Merdeka”
 3. Sambutan Kepala Sekolah
 4. Sambutan Ketua Panitya
 5. Nembang Sesarengan tembang “Bendera Kita”
 6. Piwaosan Puisi
 7. Piwaosan Donga
 8. Panutup

Kados sampun kawuningan dening para arwuh sadaya, bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia sampun kasil uwal saking blengguning penjajah, sarta kanthi pangurbanan rah lan waspo ingkang boten sakedhik, para pemimpin kita sampun kasil maosan Teks Proklamasi Kamardikan RI dhateng Saindenging Bawana, saengga sadaya Bangsa in manca Nagari sami mengertosi,
bilih sampun lahir satunggalih Negeri enggal ingkang name Indonesia.

Ing dinten benjang enjang tanggal 17 Agustus 2021 Nagari kita Republik Indonesia jangkep yuswa 76 tahun. Awit saking punika ing tirakatan dalu punika, kita sadaya badhe sesarengan lelenggahan seperlu mengeti dinten Kamardikan kita, saha sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad, mugi-mugi, pengeten tanggap warsa ingkang kaping 76 punika mangke saged kaleksanaan kanthi wilujeng, saha sapanginggilipun, Nagari kita Republik Indonesia, pinaringan rahayu widada, nir baya, nir ing sambekala, tebih sangking parang muka, pinaringan tata tentrem kerta raharja, saha nayaka pangembate praja, pingga saged manuntun Bangsa kita dumatheng ancasing Revolusi, inggih punika wujuding bebrayan ageng adhil lan makmur sadaya bangsa Indonesia.

Awit titilaksana sampun ndungkap ing kalamangsa ingkang katemtokaken, pramila kanti mocap Bismillahirrahmaanirrahiim, tirakatan dalu punika kawiwitan.

Salajengipun mbok bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang saged ndadosaken kirang renaming penggalih mugi kersa paring kathah kiranging atur, kula naming saged nyuwun agunging pangaksami. Ing wasana mugi keparengan handumugekaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih, sarta panutupingatur,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Contoh Teks Pranatacara Manten

Pernikahan adat Jawa

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kawilujengan, katentreman miwah karahayon awit sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung mugi tanhsah hamemayungana ing madyaning sasana pahargyan ing wanci punika.

Kula nuwun, para pinisepuh, para sesepuh miwah ajisepuh ingkang satuhu kinabekten para tamu kakung saha putri, para sinedhahan ingkang sinuba ing pakurmatan.

Pinarengna kula sumela atur, saha papariksa nggempil kamardikan, anggen panjenengan sedaya ndaweg sekeca imbal wawan pangandikan, labet kula ingkang sinaraya minangka jejering pambiwara

Keparenga kula mbirawakaken menggah lamapahing tatacara pahargyan ing wanci siyang punika. Katitimangsa ing ari pinilih, dinten Minggu pon, Surya kaping 2, Candra Januari 2021.

Pepunden kulo Bapa Sulistyo Wibowo dalah Ibu, wus Hanampi Nugraha gung, netepi darmaning asepuh kepareng hangentas pitulus atmaja pawestri, ingkang sesilih Dyah Ayu Rr. Ika Rahayu Putri ingkang sampun tinangsulan sah ing reh satataning agami ingkang rinasuk.

Jinatukrama dening Bagus Adi Wahyu Nugroho, atmaja kakung panjenenganipun Bapa Tri Anggoro dalah Ibu, ingkang wonten ing Dusun Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing karahayon… minangka purwakaning atur, langkung rumiyin sumangga, panjenengan sadaya kula dherekaken ngaturaken panglembana saha panuwun syukur konjuk ing ngarsa dalem Allah SWT, karana agung rahmat sarta barokahipun, ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan sadaya lan kula, satemah ing wanci ari punika saged makempal manunggal ing sasana pahargyan kanthi wilujeng datan pambeng, niskala nir ing sambekala.

Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing suka basuki Wondhene Lampahing tata adicara ingkang sampun rinacik dening keluarga.. keparengo ing mriki aturaken.

Sepisan nenggih pembuka pambukaning atur, ngancik adicara selajengipun nenggih, miosing panganten putri saking panti busana kakanthi lenggah ing sasana rinengga, bidhaling paraga kang piniji mapag penganten kakung sapangombyong, lumarap ing sasana pahargyan kalajengaken srah panampi panggihing penganten, ingkah lajeng binoyong lenggah jajar sumandhing ing sasana krobongan winangun.

Sasampunipun penganten sarimbit lenggah jajar sumandhing ing sasana kursi rinengga, sarwi tinenggan dening rama miwah ibu, tumuli kinayatan tatacara krobongan, nenggih Timbang pangkon, tanem jero, kacar kucur tuwin dahar klimah. Ndungkap titilaksana adicara salajengipun nenggih mangayubagya rawuhipun kadang besan dhening ingkang hamengku ganti ing sasana wiwaha tumunten kalajengaken upacara pangabekten utawi sungkeman.

Para tamu kakung sumawono putri ingkang dahat kinormatan, minangka jangkeping suba sita miwah tatakrami, ing mangke bade katindaken rantamaning adicara sabda pangandiko saking keluarga, wohdhene ingkang minangka warujuning adicara nenggih, berkah pandunga kalajengaken wilujengan tuwin foto keluarga.

Dede minangka pratandha purnaning gati, ing mangke sasampuna penganten sarimbit saha ingkang sami hamangun bebesanan jumeneng ing wiwaraning bale winangun, saperlu nguntabaken jengkar konduripun para tamu.

Makaten para tamu, urut reroncening tatacara pahargyan prasaja ing ari kalenggahan menika, Salajengipun mugi wontena keparengipun nglajengaken lelenggahan kanthi suka mardikaning raos, ngantos dumugi purnaning gati. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih, winantu ing suka rena… Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb


Sekian dari Pelajarin.com mengenai contoh teks pranatacara, jika ada kesalahan kata dalam penulisan, kami harap kamu bisa membantu untuk mengoreksinya melalui kolom komentar yang ada di bawah ya.

Contoh Teks Kritik

√ Contoh Teks Kritik dan Esai yang Baik dan Benar 2021

Mau tahu contoh teks kritik dan esai yang benar? Yuk, simak 4 contohnya dari Pelajarin pada artikel berikut.

Contoh Teks Eksemplum

Contoh Teks Eksemplum Beserta Stukturnya

Cari referensi contoh teks eksemplum? Barangkali 8 contoh yang ada di artikel ini dapat membantumu. Cekidot!

Contoh Teks Persuasif Singkat

5 Contoh Teks Persuasif Singkat yang Bisa Dijadikan Referensi

Kamu membutuhkan contoh teks persuasif? Yuk, simak beberapa referensinya yang ditulis secara singkat pada artikel ini.

Yuk Diskusikan di Komentar